Uvod

Dobrodošli v spletni učilnici Sindikata Mladi plus, ki je nastala v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela!


E-učilnica je sestavljena iz poglavij, ki zajemajo glavne teme, s katerimi se ukvarjamo na Sindikatu Mladi plus, sindikatu dijakov, študentov in mladih brezposelnih. Nekatera poglavja imajo zaradi lažjega razumevanja in pregleda tudi podpoglavja, vsa pa so razdeljena na tri dele. V prvem delu nas zanima pogled mladih. Tukaj želimo s pomočjo ankete, ali kratkih odgovorov pridobiti tvoje mnenje o določeni temi. Ni pravilnih ali napačnih odgovorov. Drugi del je sestavljen iz gradiv, ki ti bodo pomagala spoznati in razumeti določeno temo. Tu najdeš različne vire, članke, brošure, internetne povezave ipd., ki ti bodo pomagali pri učenju in razumevanju določene teme. Zadnji, tretji del je namenjen preverjanju znanja. S pomočjo različnih nalog lahko preveriš in utrdiš svoje znanje.

  Predmeti na voljo

  Prvi del izobraževanja zajema definicijo mladih ter predstavitev mladinskega sektorja in mladinske politike. Vključuje tudi predstavitev pojma participacija mladih in razlago različnih oblik izobraževanja.

  Sodelujoči v izobraževanju s pomočjo različnega elektronskega gradiva, odzivov udeležencev na usposabljanjih v Potujoči šoli sindikalizma Sindikata Mladi plus in zunanjih virov :

  - spoznajo in razumejo definicije, ki opredeljujejo področje mladine in izzive, s katerimi se srečujejo mladi,  

  - razumejo pomen in koncepte mladinskega dela in mladinske organizacije,

  - spoznajo mladinski sektor in strukture v njem,

  - razlikujejo in spoznajo različne pojme povezane z mladinskim sektorjem,

  - spoznajo in razlikujejo med različnimi načini in oblikami participacije in se zavedo in ter ovrednotijo pomen lastne participacije,

  - prepoznajo lastne kompetence, ki so jih pridobili na različne načine,

  - spoznajo, razumejo in razlikujejo med različnimi oblikami učenja,

  -  spoznajo in se zavedajo problematike brezposelnosti mladih in poznajo akterje, ki naslavljajo to področje,

  - spoznajo in razlikujejo med ukrepi Aktivne politike zaposlovanja in Jamstva za mlade.

  Udeleženci s pomočjo gradiva spoznajo, prepoznajo in razumejo:

  -  pomen dostojnega in prekarnega dela,

  -  značilnosti različnih oblik dela in pravic, povezanih z njimi,

  -  elemente delovnega razmerja. 

  S pomočjo gradiva udeleženci spoznajo, razumejo in analizirajo teme, povezane s sindikalizmom.

  - Zavedajo se pomena sindikalnega organiziranja,

  - spoznajo in razumejo vlogo mladih v sindikalnem organiziranju,

  - spoznajo razloge in pogoje za obstoj sindikata znotraj podjetja,

  - razumejo in znajo pojasniti pojma reprezentativnost in kolektivno pogajanje,

  - razlikujejo med svetom delavcev in sindikatom, 

  - spoznajo zgodovino sindikalnega organiziranja.

  Kot zadnja tema v sklopu izobraževanja nastopi diskriminacija.

  Udeleženci preko virov in nalog

  - spoznajo pojem diskriminacija,

  - ločijo med različnimi vrstami diskriminacije,

  - ločijo in pojasnijo med diskriminacijo, mobingom ter viktimizacijo,

  - razumejo zakaj je diskriminacija prepovedana,

  - spoznajo zakonski okvir, ki diskriminacijo preprečuje,

  - spoznajo ukrepe in institucije, na katere se žrtve diskriminacije na delovnem mestu lahko obrnejo po pomoč.